Thomas Kite 2020 Upson

Name: Thomas Kite
Score: 158 (Typical)
Year: 2020
County: Upson
Method: Gun