James White 2010 Heard

Name: James White
Score: 119 (Typical)
Year: 2010
County: Heard
Method: Gun