Arnold Jacobson 2000 Irwin

Name: Arnold Jacobson
Score: 136 (Non-Typical)
Year: 2000
County: Irwin
Method: Gun