Tony Oliver 1974 Tattnall

Name: Tony Oliver
Score: 137 7/8 (Typical)
Year: 1974
County: Tattnall
Method: Gun