Tony Oliver 1973 Tattnall

Name: Tony Oliver
Score: 132 2/8 (Typical)
Year: 1973
County: Tattnall
Method: Gun