Todd Jackson 1991 Walton

Name: Todd Jackson
Score: 142 (Typical)
Year: 1991
County: Walton
Method: Gun