Eric Kruber 2002 Houston

Name: Eric Kruber
Score: 123 6/8 (Typical)
Year: 2002
County: Houston
Method: Gun