Burton White 1967 Rabun

Name: Burton White
Score: 141 1/8 (Typical)
Year: 1967
County: Rabun
Method: Gun